Ο Λάδων έχει το ωραιότερο νερό από όλους τους ποταμούς της Ελλάδος 
 Φημίζεται άλλωστε μεταξύ των ανθρώπων , λόγω της Δάφνης και των  
  σχετιζομένων με αυτήν παραδόσεων ... 
  Κατά την ομορφιά βεβαίως δεν είναι δεύτερος από κανέναν άλλο  
  ποταμό βαρβαρικό ή Ελληνικό ... 

                                                    Παυσανίας  Περιηγητής (Αρκαδικά) 

                                                 επιστροφή